Onze werkwijze

De opdrachten hebben een veelzijdig karakter en bestaan uit werkzaamheden in de woningbouw, zowel seriematig als particulier, utiliteitsbouw, verbouwingen, renovaties etc. Het bureau beheerst alle fasen van het bouwproces, vanaf de eerste verkennende schets tot en met de oplevering.

Na een zorgvuldige analyse van programma en locatie komt het ontwerp stapsgewijs tot stand, waarbij gebruik gemaakt wordt van variantstudies, schetsen en/of 3D–visualisaties. Dit in nauw samenspel tussen opdrachtgever, gebruiker en architect.

Na goedkeuring van het ontwerp volgt de technische uitwerking en indien van toepassing de bouwbegeleiding c.q. directievoering. Deze taken worden eveneens door het buro uitgevoerd. Daar er met een kleine bezetting gewerkt wordt, zijn er korte lijnen te bespeuren en is iedereen op de hoogte van de ontwikkeling en voortgang van het projekt. Naar de opdrachtgever toe geeft dit helder- en duidelijkheid.

 

Voor de uitwerking van het bouwplan, wordt indien dit, gezien de omvang van het projekt noodzakelijk is, gewerkt met externe adviseurs. Te denken valt aan adviseurs voor bouwfysische aspekten, geluidsakoestiek, W- en E-installaties en konstrukties. Om te komen tot een goed en kwalitatief ontwerp, is informatie nodig die hiertoe bijdraagt.

Te denken valt aan een duidelijke situatie, een goed opgesteld programma van eisen en andere randvoorwaarden, zoals bebouwingsvoorschriften, bestemmingsplangegevens etc. Indien nodig, vindt er overleg plaats met de stedenbouwkundige afdeling, waarbij in goed samenspraak een plan ontwikkeld wordt, wat past in de stedenbouwkundige context.

Voordat het plan getoetst wordt door de Welstandscommissie is er een gedegen afweging gemaakt in de keuze van materialen, kleuren, plasticiteit en vormgeving. Dit alles bij elkaar genomen, zal dit uiteindelijk moeten leiden tot een kwalitatief ontwerp, gerelateerd aan de eerder genomen ontwerpuitgangspunten. Ontwerpen, die ervoor moeten zorgen, dat de gebruikers zich daarin thuis voelen en dat zij er met plezier wonen, werken, leren of recreëren.